S'ufitziu de sa Lingua Sarda

ULS_

 

 

Noas

07.03.2022 - Si fait sciri ca est torra abertu s'Ufìtziu de lìngua sarda de su Comunu de Biddesorris. Funt abertas is s'iscritzionis po su cursu de lìngua sarda. Po informatzionis 

14.03.2022 - Modulo di iscrizione ai corsi di lingua sarda